Általános Szerződési Feltételek

Hatályos ettől a naptól: 2020.04.01.

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja a dikudiku Kft. (a Faceliftr szolgáltatás üzemeltetője), mint szolgáltató (a továbbiakban: Megbízott) és az alább meghatározott webáruház fejlesztési, módosítási tevékenységet igénybe venni kívánó ügyfél (a továbbiakban: Megbízó) között létrejövő egyedi Vállalkozói szerződés (a továbbiakban: Vállalkozói Szerződés) általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

Vállalkozói Szerződés létrejötte és tárgya

Megbízott Faceliftr név alatt webáruház fejlesztési, módosítási, illetve termékfeltöltési szolgáltatásokat nyújt megrendelői részére.

 1. Megbízó webáruház fejlesztési, módosítási feladattal és/vagy termékfeltöltési feladattal ajánlatkérés szempontjából felveszi a kapcsolatot Megbízóval.
 2. Az igények egyeztetése után Megbízott egyedi Ajánlatot küld elektronikus úton, e-mailben Megbízó részére. Az Ajánlat kötelezően tartalmazza a Megbízott által elvégzendő feladatok listáját, a feladatok elvégzésének díját és határidejét.
 3. Megbízó az Ajánlatot szintén elektronikus úton, a Megbízott e-mail címére küldött válaszban fogadhatja el. Az Ajánlat elfogadásával Megbízó elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket is. Az Ajánlat elfogadása Megbízó részéről szerződési jognyilatkozatnak minősül.
 4. A Megbízó szerződési jognyilatkozatának megérkezését a Megbízott elektronikus úton, a Megbízó e-mail címére történő üzenet küldése útján visszaigazolja. Ezzel létrejön Felek között az egyedi Vállalkozói Szerződés.

Felek jogai és kötelezettségei

 1. Megbízott ezennel kijelenti, hogy rendelkezik mindazon képességekkel és képzettséggel, a szükséges szaktudással, személyi feltételekkel és széleskörű tapasztalatokkal, amelyek a szerződés tárgyát képező feladat teljesítésének elengedhetetlen feltételei. A fenti szakértelem és ismeret birtokában Megbízott az ilyenfajta tevékenységre specializálódott cégtől elvárható gondossággal köteles eljárni.
 2. Megbízott fő kötelezettsége kiterjed a szerződés teljesítése során a vonatkozó törvények, rendeletek előírásainak betartására, az elvégzett munka szakmai, minőségi és mennyiségi megfelelőségére, valamint a kikötött határidőre történő teljesítésre. Megbízott tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal, a Megbízó érdekében köteles eljárni
 3. Jelen megbízás nem jogosítja fel a Megbízottat arra, hogy Megbízó helyett bármilyen döntést meghozzon, sem pedig arra, hogy Megbízó nevében bármilyen jognyilatkozatot tegyen.
 4. A Megbízott a szerződés teljesítése során közreműködőt vehet igénybe Megbízó hozzájárulása nélkül. A Megbízott a közreműködő tevékenységéért akként felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el. A közreműködőt az általa írásban tett jognyilatkozat alapján a Megbízottal megegyező terjedelmű titoktartási kötelezettség terheli.

Díjazás, teljesítés

 1. Megbízottat az egyedi Vállalkozói Szerződés teljesítéséért az Ajánlatban megjelölt vállalkozói díj illeti meg.
 2. A vállalkozói díj teljes körűen tartalmazza a Megbízott valamennyi, az egyedi Vállalkozói Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségét. Megbízott egyéb díj igényt nem támaszthat a Megbízóval szemben az adott egyedi Vállalkozói Szerződés kapcsán.
 3. Megbízott a teljesítésről elektronikus úton, e-mailben értesíti Megbízót. Megbízó ezek után ellenőrzi a teljesítést. A teljesítés elfogadására Megbízónak az értesítéstől számítva 5 munkanap áll rendelkezésére.
 4. Amennyiben Megbízó a teljesítésben hibát talál, azt Megbízott köteles kijavítani.
 5. Megbízó elektronikus úton, e-mailben értesíti Megbízót a teljesítés elfogadásáról. Ezen teljesítési értesítés alapján Megbízott jogosult számlát kiállítani a Megbízó által megadott számlázási címre.
 6. Megbízó a Megbízott által kiállított számla alapján a vállalkozói díjat a kiállított számlán szereplő bankszámlaszámra történő átutalással fizeti meg.
 7. A fizetési határidő a számla kiállításától számított 8 munkanap.
 8. Megbízott a határidőn túl kiegyenlített számla után késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a mindenkori jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegét.

Kapcsolattartás

A kapcsolattartás elsősorban elektronikus úton, e-mailben történik Felek között.

 1. Megbízott kapcsolattartási adatai
  Név: Pecsenye László
  Email: faceliftr@gmail.com
  Telefon: +36 30 299 0604

Üzleti titoktartás, adatvédelem

 1. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott, üzleti titoknak vagy bizalmas információnak minősülő adatokat megtartja, azokat semmilyen módon nem használja fel, harmadik személy számára hozzáférhetővé nem teheti, nyilvánosságra nem hozhatja, illetve azokat a jelen megbízási szerződés teljesítésével összefüggő feladatok végzésének körén kívül nem hasznosíthatja. Ezen titkok megtartásának kötelezettsége a Megbízottt időbeli korlátozás nélkül terheli.
 2. A teljesítés elvégzéséhez Megbízó Megbízott részére biztosítja a webáruház admin felületre való belépéshez a belépési kódot.
 3. Megbízott a rendelkezésre bocsátott adatokból másolatot nem készíthet.
 4. A szerződés megszűnése után Megbízott a teljesítés során az általa megismert adatokról sem számítógépén, sem szerverein nem tárolhat semmilyen másolatot.
 5. Felek kijelentik, hogy Megbízott részére a webáruházból semmilyen személyes vagy érzékeny adat nem kerül átadásra.
 6. Amennyiben a Megbízott a szerződésben meghatározott kötelezettségeinek bármelyikét megszegi, a Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, és az ezzel összefüggésben felmerült kárainak megtérítését követelni. Ez a kötelezettség a Megbízó és a Megbízott közötti szerződéses viszony megszűnése után is fennáll.

Egyéb rendelkezések

 1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, azon belül pedig különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. Megállapodnak továbbá, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen személyes egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.Sikertelen egyeztetés esetén a Felek a hatáskörtől függően tudomásul veszik, hogy a Fővárosi Bíróság az illetékkel rendelkező bíróság.

Az általános szerződési feltételeket alkalmazó fél adatai

 1. Cégnév: dikudiku Kft.
 2. Cégjegyzékszám: 01-09-975293
 3. Székhely: 1165 Budapest, Album köz 6/1.
 4. Adószám: 23723063-2-42
 5. Telefonszám: +36 30 299 0604
 6. E-mail elérhetőség: info@dikudiku.hu